zondag 29 juni 2014

Crisisbeheersing en politietoezicht; 20 - 28 juni

In de raadszaal in Woerden zijn een kleine 20 loco-burgemeesters bijeen voor een introductie over crisisbeheersing door de VRU. Als er een ramp of andere crisis is, heeft de burgemeester het opperbevel. En als de burgemeester in zo'n situatie om welke reden dan ook afwezig is, wordt hij vervangen door de loco-burgemeester. Die rol is verbonden aan mijn wethouderschap. Dat vergt ten minste dat je voldoende voorbereid bent, weet hoe de processen werken en wat je taken en verantwoordelijkheden zijn.

De centrale organisatie voor crisismanagement wordt gevormd door de Veiligheidsregio's. Oudewater maakt deel uit van de VRU. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio Utrecht.

In een aantal heldere presentaties en workshops wordt de werking van de crisisorganisatie goed verduidelijkt. Een stortvloed van afkortingen. GRIP, GBT, COPI, LCMS, OOV, om er een paar te noemen.  Dan is het meer dan geruststellend om te horen en zien hoe goed en professioneel alles door en vanuit de VRU is voorbereid. Alle deelnemers krijgen een instructiefilm. Deze gaat vooral over de rol van de (loco)burgemeester in het GBT, het beleidsteam waarin de betrokken specialisaten in geval van een crisis met elkaar besluiten nemen. Zo'n team vergadert elk uur 20 minuten, volgens een vast stramien: wat is het beeld van de situatie, welk ordeel vormen we en welk strategisch besluit moet worden genomen, bijvoorbeeld over evacueren.

Een belangrijk aspect in crisissituaties is communicatie. De workshop crisiscommunicatie leert dat het gaat om 3 samenhangde zaken: informatie geven (wat is er aan de hand), een handelingsperspectief geven en om duiding - welke betekenis kan gegeven worden aan de gebeurtenis.

Al met al een zeer leerzame bijeenkomst.

In mijn rol als loco heb ik dit weekend tijdens het Heksenfestijn samen met de burgemeester een bezoekje gebracht aan de mobiele politiepost. De burgemeester had besloten om gebruik te maken van cameratoezicht. Op vier schermen komen de beelden van 9 camera's samen. Enkele camera's zijn op afstand te bedienen. De politie heeft zo een goed overzicht van alles wat gebeurt tijdens een evenement en kan op basis van de beelden besluiten tot gerichte inzet. Met een toelichting van de dienstdoende agenten krijg ik een goed beeld van de mogelijkheden van dit systeem en de aanpak met cameratoezicht. 

maandag 9 juni 2014

Bedrijvigheid; 2 - 6 juni

Een bedrijvig weekje achter de rug, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk door een zeer volle agenda, figuurlijk omdat veel in het teken stond van economie en bedrijvigheid. Om te beginnen was er de bijeenkomst van ZZPMO, de vereniging van ZZP ondernemers uit Montfoort en Oudewater, waarvoor ik in ons stadhuis gastheer was. Door kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en informatie-avonden is dat platform een nuttige steun in de rug voor de vele ZZP-ers die Oudewater (en Montfoort) rijk is. In grote lijnen geschetst hoe wij de komende jaren in samenspraak met het bedrijfsleven het economisch beleid verder vorm en inhoud willen geven. 
Aansluitend maakt Albert Griffioen veel enthousiasme los met een presentatie over Oudewater 750 jaar Stad. Ook voor ZZP'ers biedt dit feestjaar zeker kansen.

Op veel plaatsen in Nederland willen ondernemers gezamenlijk investeren om de omgeving op bedrijventerreinen of in winkelgebieden veiliger of aantrekkelijker te maken. Oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een middel om de benodigde financiering te organiseren, met ook een evenwichtige verdeling van de kosten. De gemeente kan een BIZ ondersteunen en mogelijk maken. Voor de BIZ heft de gemeente dan een aanvullend bedrag bovenop de WOZ. Randvoorwaarde is dat er voldoende draagvlak is bij de betreffende ondernemers. 
Zowel voor het bedrijventerrein Tappersheul als voor de binnenstad zijn er initiatiatieven om tot een BIZ te komen. Eerst met de BVO, die voor Tappersheul al concrete plannen heeft, een constructief overleg gehad over de aanpak van het proces. Dat begint met een informele draagvlakmeting.
Met een aantal winkeliers en horeca-ondernemers zijn we op werkbezoek geweest in Bergambacht, waar men al een aantal jaren een BIZ kent. Dit was leerzaam en inspirerend. Een belangrijke les daar, is dat het essentieel is om samen, dus met gemeente, winkeliers, horeca, andere organisaties in de binnenstad en niet te vergeten de bewoners, een goed toekomstplan te hebben. Dit hoeft geen dik pak papier te zijn, maar wel een soort 'stip op de horizon' waar we gezamenlijk naar toe willen.

Tenslotte nog twee heel concrete zaken. Eerst een gesprek met een ondernemer van Tappersheul en zijn architect over een voorgenomen aanpassing van zijn bedrijfsgebouw. Dan gaat het om de afweging van verschillende aspecten. Wat mij betreft doen we dat vanuit een positieve insteek, om als gemeente dingen mogelijk te maken. Vrijdagavond naar de opening van het nieuwe kantoor van Arco Architecten. Zij zijn nu de trotse eigenaar en gebruiker van het voormalige pand van de Rabobank aan de Markt. Een prachtig kantoor van een mooi bedrijf, op de allermooiste plek van Oudewater.Goed om te zien dat er in deze moeilijke tijden ondernemers zijn die durven te investeren.